Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží Jméno a příjmení: 
• Proč se stát členem HM?

• Nová registrace

 Heslo:    


Organizační struktura  •  Stanovy HM ČR  •  Koncepce činnosti

Organizační struktura - základní informace

Kdo je Hudební mládež

Hudební mládež ČR je registrována jako občanské sdružení a je neziskovou organizací. Sdružuje mladé lidi se zájmem o hudbu a další oblasti umění, organizuje koncerty, semináře, besedy, festivaly, letní školy, tvůrčí dílny, soutěže, semináře pro pedagogy, zprostředkovává návštěvy koncertů a divadelních představení. Jejím cílem je všestranná propagace umělecké hudby mezi mladými lidmi. Členství v HM je limitováno věkem do 29 let, roční členský poplatek je 50,- Kč.

Organizační struktura

Hudební mládež se jako občanské sdružení řídí svými stanovami a vnitřními směrnicemi. Rozhodujícím orgánem HM ČR je výbor. Ten rozhoduje o všech věcech organizačních i finančních a také volí tříčlennou dozorčí komisi, která dohlíží na finanční prostředky a činnost HM. Členem výboru HM se může stát každý člověk, který soustavně a celoročně pracuje na organizaci akcí, zajištění finančních prostředků a propagaci HM. Tuto činnost vykonává bez nároku na odměnu. Členy výboru volí vždy po třech letech zástupci konference zástupců klubů. Podrobná organizační struktura je popsána ve stanovách.

Animátoři a lektoři

Animátorem HM se může stát každý aktivní člen HM ve věku 18 let a více, který celoročně pracuje na organizaci akcí HM, jejich technickém zajištění a propagaci. Animátor HM je v přímém kontaktu s účastníky akcí HM, je také členem A teamu, který pro ně zajišťuje také tvůrčí a zábavnou činnost. Lektorem HM se může stát každý člen HM po dosažení věku 25 let. Svou náplní činnosti splňuje požadavky kladené na animátora a je garantem činnosti animátorského týmu. Animátoři a lektoři se zodpovídají výboru HM a jsou vázáni naplňováním schválené koncepce činnosti HM a programů akcí HM.

Kluby HM

Kluby HM jsou součástí Hudební mládeže ČR, jsou jejími organizačními jednotkami. Sdružují členy HM v jednotlivých městech, pořádají akce pro členy HM (festivaly, koncerty) nebo společné návštěvy kulturních akcí.

Kritéria akcí HM

Akce HM jsou pořádány v souladu se stanovami HM a musí splňovat kritéria a koncepci, schválenou výborem. V prvé řadě jsou pořádány prioritně pro mladé zájemce o uměleckou hudbu a příbuzné umělecké obory (divadlo, tanec, literatura, film, výtvarné umění atd.) Důraz je kladen zejména na vysokou profesionální úroveň vystupujících umělců, aktivní zapojení členů HM do alternativních a tvůrčích programů a finanční přístupnost mladým lidem. Na všech akcích je dbáno na bezúhonné a etické vystupování účastníků a organizátorů.Hlavním sponzorem Hudební mládeže ČR je firma Ventima, s.r.o.


© Hudební mládež ČR